BASHKIA KUÇOVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar. si dhe si dhe re Kreut II
te Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015. te Keshillit te Ministrave, i ndryshuar

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Kucove  ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te pranimit ne sherbimin civil dhe kerkcsave
te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar per te vazhduar
fazen e dyre te testimit eshte:  Znj. Senada HOXHA

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne arnbientet e Bashkise Kucove, ne date 11.03.2024. ora 10:00.
kandidatet te cilet do te grumbullojne mbi 45 pike nga vleresimi me shkrim dhe vleresimi i
jeteshkrim se bashku, do te kaloj ne intervisten e srrukturuar ne goje ne date 13.03.2024, ora
10:00.