BASHKIA KUÇOVË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Specialist prokurimesh publike, në Drejtorinë Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit është:

 

1. Znj. Sherla PUTRO

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

· Specialist për ndihmën dhe PAK, në Drejtorinë e Finances dhe e Buxhetit

.

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit.

Specialist mjedisi , në Drejtorinë e Transporteve, Shërbimeve Publike, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mjedisit

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit është:

 

1. Znj. Vera SHTËPËNJA.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

Specialist i shërbimit të tatim paguesve , në Drejtorinë e të Ardhura Lokale

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit është:

 

1. Z. Endrit BOÇI.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

Specialist i menaxhimit të borxhit, në Drejtorinë e të Ardhura Lokale

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit është:

 

1. Znj Margena DOKO.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

(Përgjegjës i Sektorit të Koordinim-Zhvillimit dhe i Integrimit Evropian dhe Diasporës )

 

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore “ niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Z. Oltian GOREZI .

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

( Përgjegjës i Sektorit te kontrollit dhe masave shtrënguese)

 

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Z. Marineo AGALLIU .

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

(Drejtor në drejtorinë e Zhvillimit Rural, Kontrollit Ushqimor dhe Veterinar)

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Bujqësore ” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Z. Nazmi SULA .

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

(Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Lokale)

 

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Natyrore ” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Z. Sinan LIKAJ .

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kuçovë, në datë 11.01.2024, ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar ne gojë në datë 15.01.2024, ora 10:00.

  • Specialist për ndihmën dhe PAK,  në Drejtorinë e Finances dhe e Buxhetit

 

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë  në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

  • kandidati fitues është:

 

  1. Denada Subashi