BASHKIA KUÇOVË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

“Drejtor i Drejtorise së Planifikim-Zhvillimit të Territorit dhe Koordinim-Zhvillimit Strategjik”

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kuçovë , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

-Nuk ka kandidat te kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit .

“Përgjegjës i sektorit juridik dhe i informimit të publikut”

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kuçovë , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

-Nuk ka kandidat te kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit .