BASHKIA KUÇOVË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Kuçovës, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, është:

 

1. Erion Plaku

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 29.03.2023 ora 09.00, ndërsa intervista e strukturuar me gojë në datën 31.03.2023 ora 09.00 në ambientet e Bashkisë së Kuçovës.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Kuçovës, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Mjedisit”, është:

 

1. Laureta Dragoti

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 05.04.2023 ora 09.00, ndërsa intervista e strukturuar me gojë në datën 07.04.2023 ora 09.00 në ambientet e Bashkisë së Kuçovës.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

 

1. Albion Zhuri

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Kuçovë në datën 29.03.2023 ora 10:00, kandidatët të cilët do të grumbullojnë mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë në datën 31.03.2023 ora 10:00.