BASHKIA KUÇOVË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

(Specialist i ndihmes ekonomike (per Nj.A.Perondi)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

(Specialist finance)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës “master profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

(Specialist IT)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Informatike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

– Nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.