Bashkia Kuçovë, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

(Administrator (Specialist) i përkrahjes sociale)

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se nuk ka kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit për pranim në shërbimin civil.

(Specialist)

 

Administrator (Specialist) i përkrahjes sociale

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

– kandidati fitues është:

 

1. Zj. Nertila Qorri