BASHKIA KUÇOVE, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin:

  • Specialist i ndihmës ekonomike”(për Nj.A.Perondi) në Drejtorinë e Shërbimit Social,

Kategoria e pagës IV-a

1. Znj. Senada HOXHA