Bashkia Kuçovë – Njoftim

NJOFTIM FITUESI

PËR

KATEGORINË E MESME DREJTUESE

 

“Pergjegjes i Sektorit Juridik dhe Informimit te Publikut ne Drejtorine Juridike ”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kuçovë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • kandidati fitues është:
  1. Z.Erion Plaku