BASHKIA KRUJË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Kruje shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

  • 2 (dy) Pozicion – Specialist Jurist, Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve Publike, Kategoria e pagës III-b.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.shpallje Specialist juridik