BASHKIA KRUJË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Krujë të datës 07.06.2024, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Krujë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për grupin e pozicioneve:

  • 1 (Një) Pozicion – Specialist Per Inspektimet dhe kontrollet e Subjekteve ne Terren , Drejtoria Taksave dhe Tarifave Vendore , Kategoria e pagës III-b.

Njofton se:

1. Kandidati fitues i pozicionit të lirë është:

1. Anisa Qinami