BASHKIA KRUJË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015 “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë Bashkisë Krujë, njofton se :

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këtë proçedurë nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori,vazhdon proçedura për pranimin në shërbimin civil në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil, për pozicionet si më poshtë :

1 (një) Pozicion – Specialist Per Inspektimet dhe kontrollet e Subjekteve ne Terren, Drejtoria Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-b.