BASHKIA KRUJË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 22, si dhe VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II dhe IV “Konkurrimi”, pika 1, shkronja a, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit kohor për dorëzimin e dokumentacionit të kandidatëve për konkurrim në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, për pozicionet e mëposhtme:

  •  1 (një) Pozicion – Specialist Per Inspektimet dhe kontrollet e Subjekteve ne Terren, Drejtoria Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-b.

Njofton se:

I.Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të posaçme të pozicioneve të lira dhe që kualifikohen për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është si më poshtë:

1. Anisa Qinami

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 03.06.2024 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Krujë.