BASHKIA KORÇË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist për pagesat e PAK, verbërisë dhe para e tetra plegjike, në Sektorin e Pagesave në Kesh, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria b.

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”, në një nga degët e Fakultetit të Shkencave Sociale.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : shpallje spec. per PAK