BASHKIA KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” ,VKM nr.452 datë 26.07.2023”Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” I ndryshuar,Bashkia Korçë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin e vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

 

· (5 pesë) Polic në Policinë e Bashkisë Korçë

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallja