BASHKIA KORÇË, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore” si dhe të ligjit Nr. 8224 datë 23.04.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës”, i ndryshuar me ligjin Nr.8335 datë 23.04.1998 si dhe në “Urdhërin e përbashkët për miratimin e Rregullores së brendshme “TIP” të Policisë Bashkiake dhe të Komunës”, Bashkia Korçë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

 

  • Polic në Policinë e Bashkisë Korçë (5 policë)
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallja