BASHKIA KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të  Turizmit dhe Projekteve, kategoria a/1.
  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Përgjitshme të Financës, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, kategoria a.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR njoftim_për_publikim,_Bashkia_Korçë