BASHKIA KORÇE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, ligjit nr. 7961, date 12.7.1995 “Kodi i
Punes se Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar, ligjit. nr. 44/2015 “Kodi i Procedures
Administrative i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.
142 date, 12.03.2014 “Per pershkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve te punes ne institucionet e
administrates shteterore dhe institucioneve te pavaruara”, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.
328 date 31.05.2023 “Per klasifikimin e funksioneve, grupimin e njesive te veteqeverisjes vendore,
per efekt page dhe caktirnin e kufijve te pagave te funksionareve te zgjedhur e te emeruar, te
nepunesve civile e te punonjesve administrative te njesive te veteqeverisjes vendore”, ne VKM nr.
326 date 31.05.2023 “Per pagat e punonjesve mbeshtetes dbe punonjesve te tjere te specialiteteve
te ndryshme ne disa institucione te administrates publike”, Vendimin e Keshillit te Bashkise nr.167
date 29.12.2023 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor te vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 te Bashkise
Korce”, ne Vendimin e Keshillit te Bashkise nr. 166 date 29.12.2023 “Per miratimin e nivelit te
pagave te punonjesve e te personave te tjere te zgjedhur ose te emeruar ne institucionin e Bashkise
dhe Institucioneve te varesise per vitin 2024″dhe ne urdherin e Kryetarit te Bashkise nr. 55 date
22.01.2024″Pcr miratimin e struktures te Ndermarrjeve dhe Institucioncve ne varesi te Bashkise
Korce per vitin 2024” si dhe vendimin nr.3 date 22.01.2024 “Per miratimin e struktures analitike
te ndermarjeve dhe institucioneve ne varesi te Bashkise Korce per vitin 2024, Bashkia Korce do
te filloje procedurat per plotesimin vendin vakant ne Nderrmarrjen e Sherbimeve Mbeshtetese te
Arsimit dhe Çerdhes, si me poshte:

  • 1 (nje) Specialist (jurist) ne sektorin e prokurimeve, kategoria III.b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA