BASHKIA KORÇË, VEND I LIRË PUNE

Bazuar në nenin 64 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavarura”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 165, datë 02.03.2016 “ Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant në Drejtorinë e Kujdesit Social, si më poshtë:

  • Logopedist në Sektorin e Shërbimeve për Fëmijët me Aftësi Ndryshe në Drejtorinë e Kujdesit Social.

shpallja logopediste

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR