BASHKIA KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

· 1 (një) Specialist në Sektorin e Strehimit Social në Drejtorinë e Strehimit Social dhe Menaxhimit të Banesave Sociale kategoria III.b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje spec. per strehimin social