BASHKIA KORÇË- SHPALLJE FITUESI

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist Projektues, në Sektorin e Planifikimit të Territorit, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

Kandidati  fitues është:

  • Edona Venxha

 

 

  • 1 (një) Specialist për pagesat e PAK, verbërisë dhe para e tetra plegjike, në Sektorin e Pagesave në Kesh, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria b.

 

Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 18.11.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë dhe jo në datën 14.11.2019 sipas njoftimit të datës 29.10.2019, për arsye se një nga anëtarët e Komitetit të Përhershëm të Pranimit në Shërbimin Civil, i cili ka dhe cilësinë e eprorit direkt për pozicionin që do zhvillohet intervista,  nuk mund të jetë prezent në datën 14.11.2019.