BASHKIA KORÇË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

 

  • 1 (një) Specialist Projektues, në Sektorin e Planifikimit të Territorit, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  • Edona Venxha

 

  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 11.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.