BASHKIA KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

 

 

· 1 (një) Përgjegjës i sektorit të blerjeve të vogla,Sektori blerjeve te vogla,Drejtoria E Prokurimeve, kategoria III/a/1.

 

 

Kandidati fitues është:

– Anxhela Koro