BASHKIA KORÇË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

· 1 (një) Specialist për Kontabilitetin, në Sektorin e Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës, kategoria III.b.

Kandidati fitues është:

– Kristina Kamenica