BASHKIA KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

 

 

· 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe MFK-së në Drejtorinë e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK, kategoria III/a/1.

 

 

Kandidati fitues është:

– Elda Lulani

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun kategoria e pagës III.b.

 

Kandidati fitues është:

– Lorena Saro(83 pike)

– Marinela Cenolli(73 pike)