BASHKIA KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

 

· 4 (katër) Specialistë për ndihmën ekonomike në Sektorin e Pagesave, në Drejtorinë e Kujdesit Social, Kategoria e pagës IV.a

 

Kandidati fitues është:

– Armando Tandini

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist për Shqyrtimin e Lejave , në Sektorin për Kontrollin e Zhvillimit të Tokës , në Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës III.b.

 

Nuk ka kandidat fitues