Bashkia Korçë – Shpallje fituesi

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

Nr. Prot.____                                                                                     Korçë më ____/____/2019

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit,

kategoria III.a/1,

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Projekteve Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit, Drejtoria e Projekteve, Integrimit Europian, Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit, kategoria III.a/1, Lloji  i diplomës “Master Shkencor”.

Kandidati  fitues është:

  • Megi Duro

 

 

 

 

KRYETAR

Sotiraq FILO