BASHKIA KORÇE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar si dhe te Kreut II dhe
III, te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 242 date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te
lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, Njesia e Menaxhimitte Burimeve Njerezore
prane Bashkise Korce, ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve, per permbushjen e
kushteve per ngritje ne detyre dhe pranimit nga jashte sherbimit civil dhe kerkesave te vecanta te
percaktuar  ne shpalljen per konkurrim, njofton se per pozicionin:

  • 1 (nje) Pergjegjes i sektorit te ligjshmerise ne Drejtorine Juridike ne Drejtorine e
    Pergjithshme Juridike dhe Menaxhimit te Burimeve Njerezore, kategoia III/a/1.

Kandidatet per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane: Ina Melonashi

A. Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 15.05.2024, ora 12:00 ne ambientet e salles
se mbledhjes te Bashkise Korce.
B- Intervista e strukturuar do te zhvillohet ne daten 22.05.2024, ora 12:00 ne ambientet e
salles se mbledhjes te Bashkise Korce