BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

· 1 (një) Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, kategoria III.b.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Ina Cini

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 05.02.2024, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 12.02.2024, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.