BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera, kategoria II.b.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pranim nga jashtë shërbimit civil janë:

– Ndriçim Hoxha

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.12.2023, ora 10:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 22.12.2023, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.