BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

· 2 (dy) Specialistë për menaxhimin e borxhit të keq, Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave,në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria III.b.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Damjana Steneci

– Linda Topçi

– Marinela Cenolli

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 04.10.2023 ora 09:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 10.10.2023 ora 11:30 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.