BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

· 1 (një) Specialist për Kontabilitetin, në Sektorin e Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës dhe Kontabilitetit në Drejtorinë e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK, kategoria III.b

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Doriana Tego

– Manuela Abasllari

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 28.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

· 1 (një) Specialist MFK, në Sektorin e MFK-së, në Drejtorinë e Buxhetit dhe MFK-së në Drejtorinë e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK, kategoria III.b

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Kostandina Gogo

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 28.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

· 1 (një) Specialist për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave për Njësinë Administrative Voskop, në Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave për Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria IV.a

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Amadea Ramonllari

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 28.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimi civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të IT-së, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pranim nga jashtë shërbimi civil janë:

– Enkel Gjoka

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.03.2023, ora 13:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 29.03.2023, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

· 1 (një) Specialist Agronom, në Sektorin e Bujqësisë, kategoria IV.a

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Nikolin Karapançi

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 28.03.2023 ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.