Bashkia Korçë – Njoftim paraprak

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E

MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

 

     Nr. Prot.____                                                                                Korçë më ____/____/2019

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit,

kategoria III.a/1,

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

  • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Projekteve Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit, Drejtoria e Projekteve, Integrimit Europian, Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit, kategoria III.a/1, Lloji  i diplomës “Master Shkencor”.

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Megi Duro

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 05.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 05.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

 

KRYETAR

Sotiraq FILO