Bashkia Korçe- NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”,

në një nga degët e Fakultetit të Shkencave Sociale

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje  dhe Barazinë Gjinore, në Sektorin e Sherbimeve Sociale, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria  b.

 

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  • Inelda Hasankolli

 

  1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 09.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  2. Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 10.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

 

 

 

 

KRYETAR

Sotiraq FILO