Bashkia Korçë Njoftim

Bazuar në nenin 18 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar dhe në VKM nr. 108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të
pranimit në shërbimin civil”, bashkëngjitur po ju dërgojmë VKB nr. 111 datë 01.10.2020 “Për disa ndryshime në VKB nr. 10 datë 30.01.2020 për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë për vitin 2020”.

PER ME TEPER KLIKONINE LINKUN BASHKENGJITUR DOC191020 (1)