BASHKIA KONISPOL – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Zyra e Burimeve Njerezore shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist Inxhinier Ndertimi –  kategoria e pages IV-a;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE ING NDERTIMI