BASHKIA KONISPOL – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist Art,Kulture ,Sport dhe Rini Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : SHPALLJE SPECIALIST ART KULTURE SPORT DHE RINI )

  • 1 (nje) Specialist Jurist Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : SHPALLJE SPECIALIST JURIST )

 

  • 1 (nje) Specialist i Financës dhe Buxhetit, Bashkia Konispol –  kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Specialist Finance,Bashkia Konispol, )

 

  • 1 (nje) Specialist i Tatim taksave, Bashkia Konispol ,Njesia Administative Xarrë – kategoria e pages IV-a;

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST TATIM-TAKSA )

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

04.11.2019
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL:

11.11.2019