BASHKIA KONISPOL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dheVendimit Nr. 242 “Per  Plotesimin e vendeve te lira ne Kategorine e ulet dhe te mesme Drejtuese”, Zyra e Burimeve Njerezore ,Bashkia Konispol shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • -1(nje) Pergjegjes I Sektorit te Blegtorise, ne Drejtorine e Bujqesise dhe blegtorise–Kategoria III-a/1
     
  • -1(nje) Pergjegjes I Sektorit te Bujqesise, ne Drejtorine e Bujqesise dhe blegtorise–Kategoria III-a/1
     
  • 1 (nje) Specialist Protokoll-Sekretari –  kategoria e pages IV-a;
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje