Bashkia Konispol – Specialist në Drejtorinë Urbanistike

 

_____________________________________ ____________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KONISPOL

ZYRA E BURIMEVE NJERËZORE

 

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

 

DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL,KATEGORIA EKZEKUTIVE

 

Niveli minimal i diplomës, Bachelor në Arkitekture,Inxhinieri Ndertimi,Shkenca Inxhinjerike,ose te barazvlefshem.

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Zyra e  Burimeve Njerezore shpall proceduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

 

 • 1 (nje) Specialist në Drejtorinë Urbanistike, Bashkia Konispol , – kategoria e pages IV-a;

 

Pozicioni më sipër u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele!

 

Vetëm në rast se, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se pozicioni është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil.

 

 

 

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranimi ne kategorine ekzekutive ne sherbimin civil) aplikohet ne te njejten kohe

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

10.06.2019
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL:

17.06.2019

 

 

 

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin më sipër është:

 • Kontrollon dhe administron plotësimin e gjithë dokumentacionit tekniko –ligjor që kërkohet  sipas  ligjit dhe kondicioneve të përcaktuara nga instrumentat lokale   zhvillimit të territorit si PPV ,PDV,
 • Ne bashkëpunim me sektorët e tjerë të drejtorisë, plotëson dosjen e objektit  konform gjithë korespodencës zyrtare dhe neni 15 të Vendim 408, Datë 13.5.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit.
 • Kërkesat e paraqitura, duhet të botohen në regjistrin elektronik nëelloj si te gjitha projekt – aktet dhe aktet e miratuara që lidhen më planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit,mbështetur në  neni 20 . Vendim 408, Datë 13.5.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit.
 • Ne mbështetje të nenit 20 Vendim 408, Datë 13.5.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit.  i përgjigjet çdo kërkese të qytetarëve ose subjekteve të interesuara për informacione të kërkuara në lidhje me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.
 • Arkivon dosjet teknike në bashkëpunim me specialistin e kontrollit të lejeve tëzhvillimit,ndërtimit dhe infrastrukturës në arkivin e Drejtorisë dhe është përgjegjës për mbajtjen dhe ruajtjen e këtij
 • Mer pjesë në grupet e punës për hartimin e projekt-preventivave mbështetur në urdhrat e kryetarit të Bashkisë.

 

1 LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 

 1. a) Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;
 2. b) Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 3. c) Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

ç) Të plotësojë kriteret e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.

 1. d) Te zoteroje diplome te nivelit “Bachelorose te barazvlefshem, në Arkitekture,Inxhinieri Ndertimi,Shkenca Inxhinjerike .

Tjetër:

 • Të ketë njohuri mbi programet bazë të punës në kompjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, koordinuese dhe të punës në grup.
1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore, dokumentat si më poshtë:

a-Jetëshkrim i plotësuar;

b-Fotokopje të diplomës si dhe listen e notave;

c-Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e-Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

g-Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h-Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi.

i-Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 10.06.2019  Bashkia Konispol.

 

 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 12.06.2019 Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore të Bashkise Konispol  do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stenden e  Bashkisë Konispol, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe daten ,vendin  dhe oren e sakte  ku do te zhvillohet  intervista.

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore të Bashkisë Konispol , nëpërmjet adresës së e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

 

 

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohurite mbi Ligjin nr139/2015 “Për VetëqeverisjenVendore”
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin civil” i ndryshuar
 • Ligjin nr. 44/2015 “Kodin e Procedurave Administrative’’;
 • Ligjin nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”;
 • Njohurite mbi Ligjin nr. 9131, dt. 08.09.2003 “Përrregullat e Etikës në Administratën Publike”.
 • Ligj nr.9780 datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar.
 • Ligji nr. 107/2014 “Per Planikimin dhe Zhvillimin e Teritorit”, i ndryshuar
 • VKM nr 1 .datë 16/06/2011 “Për disa ndryshime në UKM nr.3 ,datë 15/02/2001. ‘’ për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit ‘’.
 • Njohurite mbi Ligjin Nr.8405, date 17.09.1998 “Per urbanistiken”..
 • Vendim 408, Datë 13.5.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit.
 • Njohuri mbi legjislacionin specifik per kete pozicion pune.

 

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatet  do te vleresohen per pervojen , trajnimet  apo kualifikimet  e lidhura  me fushen , si dhe çertifikimet pozitive . Totali i pikeve per kete vleresim eshte 40 pike.

 

Kandidatet gjate intervistes  se strukturuar me goje do te vleresohen ne lidhje me :

 

 • Njohurite , aftesite , kompetencen ne lidhje  me pershkrimin e pozicionit te punes ;
 • Eksperiencen e tyre te meparshme;
 • Motivimin , aspiratat dhe pritshmerine e tyre  per karrierren .

 

Totali i pikeve  per kete vleresim eshte 60 pike.

Me shume detaje ne lidhje me vleresimin me pike, metodologjine e shperndarjes se pikeve menyren e llogarotjes,  i gjeni ne Udhezimin nr. 2 date 27.03.2015 te Departamentit te Administrates Publike.

 

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore të Bashkisë Konispol do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stendat e   Bashkisë Konispol

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për shpalljen e fituesit.

 

 

2 PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL

 

 

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, ky pozicion është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive ne sherbimin civil.

Këtë Informacion do ta merrni në stenden e Bashkisë Konispol, duke filluar nga data 12.06.2019

 

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NE SHËRBIMIN CIVIL  DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë shërbimit civil të cilët plotësojnë kërkesat e nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar .

 

Kushtet  qe duhet te plotesoje kandidati ne proceduren e pranimit ne sherbimin civil jane :

 1. Te jete shtetas shqiptar;
 2. Te kete zotesi per te vepruar;
 3. Te zoteroje gjuhen shqipe, te shkruar dhe te folur ;
 4. Te jete ne kushte shendetesore qe lejojne te kyeje detyren teknike perkatese;
 5. Te mos jete i denuar  me vendim te formes se prere  per kryerjen e nje krimi apo per kryerjen  e nje kundravajtje  penale me dashje;

 

Kandidati duhet te plotesojne kriteret e veçanta si vijon :

 

 1. Të zotërojë diplomë “Bachelor ” në Arkitekture,Inxhinieri Ndertimi,Shkenca Inxhinjerike, , Të ketë njohuri mbi programet bazë të punës në kompjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, koordinuese dhe të punës në grup.

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a-Jetëshkrim i plotësuar;

b-Fotokopje të diplomës dhe listen e notave;

c-Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

e-Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

f-Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g- Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

h-  Deshmi penaliteti

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhet në Bashkinë Konispol .

Dokumentat e aplikimit duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 17.06.2019 në adresën Bashkia Konispol.

 

 

 

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Brenda dates 19.06.2019, Njesia e menaxhimit te Burimeve Njerëzore të Bashkisë Konispol  do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe ne stenden e Bashkise  listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e pranimit ne kategorine ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në shërbimin civil dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Konispol, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohurite mbi Ligjin nr139/2015 “Për VetëqeverisjenVendore”
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin civil” i ndryshuar
 • Ligjin nr. 44/2015 “Kodin e Procedurave Administrative’’;
 • Ligjin nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”;
 • Njohurite mbi Ligjin nr. 9131, dt. 08.09.2003 “Përrregullat e Etikës në Administratën Publike”.
 • Ligj nr.9780 datë 16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit” i ndryshuar.
 • Ligji nr. 107/2014 “Per Planikimin dhe Zhvillimin e Teritorit”, i ndryshuar
 • VKM nr 1 .datë 16/06/2011 “Për disa ndryshime në UKM nr.3 ,datë 15/02/2001. ‘’ për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit ‘’.
 • Njohurite mbi Ligjin Nr.8405, date 17.09.1998 “Per urbanistiken”..
 • Vendim 408, Datë 13.5.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit.
 • Njohuri mbi legjislacionin specifik per kete pozicion pune.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 • deri në 60 pikë për vlerësimin me shkrim
 • Intervisten e strukturuar me goje qe konstiton ne motivimin, aspiratat dhe pritshmerine  e tyre  per karrieren , deri ne 25 pike.
 • Jeteshkrimin, qe konstiton ne vleresimin e arsimimit te pervojes e te trajnimeve , te lidhura me fushen, deri ne 15 pike.

 

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Konispol do të shpallë fituesin në portali “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stenden e Bashkise. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e konkurimit, do të marrin informacion  për fazat e mëtejshme të procedurës së konkurrimit ne portalin  “Sherbimi Kombetar i Punesimit “ si dhe ne stendat e Bashkise Konispol:

 

–         për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,

 

–         datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi

 

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme portalin e “Sherbimit Kombetar te Punesimit “ duke filluar nga data 19.06.2019