BASHKIA KONISPOL, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimin Nr.243 ,datë 18.03.2015 “Për Pranimin,levizjen paralele ,periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,Vendimin Nr.242 ,datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese” ,Zyra e Burimeve Njerëzore ,Bashkia Konispol shpall fituesit për procedurat e shpallura :

  •  1(një) Drejtor i Drejtorisë të Zhvillimit Ekonomik -kategoria e pagës II-b

Ornela Emini

  • 1(një) Specialist Arkive – kategoria e pagës IV-a

Ina Shoraj

  •  1(një) Specialist i Integrimit Europian – kategoria e pagës IV-a

Franc Bakalli

  • 1(një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Mbrojtjes Sociale -kategoria e pagës IV-a

Danijela Zejneli

  • 1(një) Specialist për Menaxhimin Pyjor dhe Kullosor – kategoria e pagës IV-a

Fiqiri Elmazi