BASHKIA KONISPOL SHPALLJE FITUESI

Per pozicionin e shpallur ,1 Specialist Topograf, afati per fazen Levizje Paralele.
Ne perfundim te afatit per kete faze ,rezulton se nuk u paraqit asnje kandidat dhe per kete arsye do te vazhdohet me fazen Pranim ne Sherbimin Civil.
PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim