BASHKIA KONISPOL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, ,Vendimin Nr.242 ,datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, Zyra e Burimeve Njerëzore ,Bashkia Konispol shpall rezultatet e verifikimit paraprak për fazën Ngritje në Detyrë dhe pranim të kandidatëve nga jashtë shërbimi civil për pozicionin :

  • 1(një) Drejtor i Drejtorisë të Zhvillimit Ekonomik -kategoria e pagës II-b

Kandidati i kualifikuar për këtë fazë është –Ornela Emini

Konkurimi do të zhvillohet në datën 05.06.2024 ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë në Bashkinë Konispol.

Intervista me goje do të zhvillohet në daten 05.06.2024 ora 11:00, në sallen e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë në Bashkinë Konispol.