BASHKIA KONISPOL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimin Nr.243 ,datë 18.03.2015 “Për Pranimin,levizjen paralele ,periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,Vendimin Nr.242 ,datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, Zyra e Burimeve Njerëzore ,Bashkia Konispol shpall rezultatet e verifikimit paraprak,për procedurat e shpallura :

1. Në përfundim të afateve për fazën Lëvizje Paralele për pozicionin:

  •  1(një) Drejtor i Drejtorisë të Zhvillimit Ekonomik -kategoria e pagës II-b

Rezulton se nuk u paraqit asnjë kandidat. Për këtë arsye do të vazhdohet me konkurimin nëpermjet Ngritjes në detyrë.

2. Në përfundim të afateve për fazën Pranim në Shërbimin Civil kandidatët e kualifikuar janë si më poshtë:

  • 1(një) Specialist Arkive – kategoria e pagës IV-a

Ina Shoraj

  • · 1(një) Specialist i Integrimit Europian – kategoria e pagës IV-a

Franc Bakalli

  • · 1(një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Mbrojtjes Sociale -kategoria e pagës IV-a

Danijela Zejneli

  • 1(një) specialist për Menaxhimin Pyjor dhe Kullosor – kategoria e pagës IV-a

Fiqiri Elmazi

Konkurimi do të zhvillohet në datën 30.05.2024 ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë në Bashkinë Konispol.

Intervista me goje do të zhvillohet në daten 30.05.2024 ora 11:00, në sallen e mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë në Bashkinë Konispol