BASHKIA KONISPOL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimin Nr.243 ,datë 18.03.2015 “Për Pranimin,levizjen paralele ,periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Zyra e Burimeve Njerëzore ,Bashkia Konispol shpall rezultatet e verifikimit paraprak te fazës Lëvizje Paralele ,për procedurat e shpallura :

· 1(një) Specialist Arkive – kategoria e pagës IV-a

· 1(një) Specialist i Integrimit Europian – kategoria e pagës IV-a

· 1(një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Mbrojtjes Sociale -kategoria e pagës IV-a

· 1(një) specialist për Menaxhimin Pyjor dhe Kullosor – kategoria e pagës IV-a

Rezulton se nuk u paraqit asnjë kandidat. Për këtë arsye do të vazhdohet me konkurimin nëpermjet Pranimit në Shërbimin Civil