BASHKIA KOLONJE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Kolonjë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 • 1 Specialist Jurist, Kategoria e pagës IV-a). Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Specialist Jurist për Prokurime
 •  ( 1 ) Nje Specialist Topograf. , Kategoria e pagës IV-a)

  Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinerike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” . Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Specialist Topograf- Sistemi GIS

 • ( 2 ) Specialist Veterinier.  , Kategoria e pagës IV-a).

  Lloji i diplomës “Ekonomi Agrare Agrobiznes ,Veterinarie ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Specialist Veterinier

  • ( 1 ) Specialist në Sektorin e Auditit  të Brëndshëm., Kategoria e pagës IV-a).Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Specialistë të Auditit të Brëndshëm

    

  • ( 2 ) Specialistë për Shërbimin dhe Menaxhim Pyjor, Kategoria e pagës IV-a).

   Lloji i diplomës “Inxhiner Pyjesh  ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Specialist per Sherbimin dhe Menaxhimin Pyjor

   •  

    ( 3 ) Tre Specialistë në Drejtorinë e  Urbanistikës. , Kategoria e pagës IV-a).Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinerike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” (në varësi të kritereve)  

    Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Specialiste Urbanistika