BASHKIA KOLONJË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152 / 20213 “ Për nëpunësit civil ” I ndryshuar , si dhe kreut  II dhe III të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministarve “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” shpall  vendet e lira të punës në bashkinë Kolonjë me renditjen si më poshtë :

Një ( 1 ) vend I lirë Drejtor I Shërbimit Social.

Një ( 1 ) vend I lirë Drejtor I Artit , Kulturës, Sportit dhe Turizmit.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpalljet akpa