BASHKIA KOLONJË, VEND I LIRE PUNE

Në bazë të ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”,  Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë I ndryshuar, Vendimin nr.111 dt 26 .11.2021 të Këshillit të Bashkisë Kolonjë “Për miratimin e numrit të punonjësve dhe nivelit të pagës për punonjësit e Bashkisë dhe institucioneve të varësise së saj

NJOFTIM PËR 1 (NJЁ) VEND TË LIRЁ PUNE  “ SANITARE ” NË DREJTORINË E PROMOVIMIT TE QYTETIT

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

NJOFTIM-PËR-1-NJЁ-VEND-TË-LIRЁ-PUNE-“ SANITARE