BASHKIA KOLONJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit Nr.152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar. Kreut III te
Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.242, date 18.03.2015. (Per pranimin,  levizjen paralele
periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine e ulet dhe ate te mesme drejtuese
Ne zbatim te nenit Nr.22 dhe te ligjit Nr.152/2013 “Per Nepunesin Civil ” i ndryshuar dhe Kreut:
II, III, IV, te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.243 date 18.03.2015. ·’ Per pranimin .
levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine eksekutive”
Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Institucionin e bashkise Kolonje ne perfundim te
verifikimit paraprak te kandidateve , per permbushjen e kushteve te pranimit dhe ngritjes ne
detyre ne Sherbimin Civil dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurim per
procedure e shpallur ne konkurirn per pozicionet :

1.Drejtor ne Drejtorine e Sherbimit Social.
2. Drejtor ne Drejtorine e Artit, Kultures, Sportit dhe Turizmit
3. Specialist IT, ne Drejtorine e Burimeve Njerezore.
4. Specialist i Ndihmes- Ekonomike ne Drejtorine e Sherbimit Social.

Kandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurimit jane:

1. Elfaneada Dake
2. Kejdi Gishto
3. Dorjant Dhame
4. Blerta Diko

Testimi me shkrim dote zhvillohet ne date 19:04.2024 ne oren 10:00 nc ambientet e bashkise
Kolonje, Salla e Keshillit.