BASHKIA KLOS, VERIFIKIM PARAPRAK

Bazuar në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8/2, neni 9/1.1, pika a dhe neni 64/g, Ligjin Nr 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar me ligjin nr.178/2014, VKM-në nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë ekzekutive dhe të ulët drejtuese”, i ndryshuar, VKM-në nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive dhe të ulët drejtuese ”, i ndryshuar,

– 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, pranë Sektorit të Auditi të Brendshëm, Bashkia Klos;

– 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut, pranë Sektorit të Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut;

– 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe i Personave me aftësi të kufizuar, pranë Njësisë Administrative Klos;

– 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Suç;

– 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Gurrë;

 

Nuk ka kandidatë për të vazhduar proçedurën e lëvizjes paralele.

Afati i dorëzimit të dokumentave, për proçedurën e “Ngritjes në Detyrë” dhe “Pranimit në Shërbimin civil” Dhe mënyra e vlerësimit të kanditatëve ,mbeten ato të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit.

Bazuar në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8/2, neni 9/1.1, pika a dhe neni 64/g, Ligjin Nr 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar me ligjin nr.178/2014, , VKM-në nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, i ndryshuar,

 

– 1 (një) Specialist i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve, pranë Sektorit të Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve;

– 1 (një) Specialist i Tatimeve dhe Taksave vendore pranë Sektorit të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave;

– 1 (një) Specialist Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Mjeteve, pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve;

– 1 (një) Specialist Kadastre në Sektorin e Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve.

 

Nuk ka kandidatë për të vazhduar proçedurën e lëvizjes paralele.

Afati i dorëzimit të dokumentave, për proçedurën e “Ngritjes në Detyrë” dhe “Pranimit në Shërbimin civil” Dhe mënyra e vlerësimit të kanditatëve ,mbeten ato të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit.

Bazuar në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8/2, neni 9/1.1, pika a dhe neni 64/g, Ligjin Nr 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar me ligjin nr.178/2014, VKM-në nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë ekzekutive dhe të ulët drejtuese”, i ndryshuar, VKM-në nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive dhe të ulët drejtuese ”, i ndryshuar,

– 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, pranë Sektorit të Auditi të Brendshëm, Bashkia Klos;

– 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut, pranë Sektorit të Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut;

– 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe i Personave me aftësi të kufizuar, pranë Njësisë Administrative Klos;

– 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Suç;

– 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Gurrë;

 

Nuk ka kandidatë për të vazhduar proçedurën e lëvizjes paralele.

Afati i dorëzimit të dokumentave, për proçedurën e “Ngritjes në Detyrë” dhe “Pranimit në Shërbimin civil” Dhe mënyra e vlerësimit të kanditatëve ,mbeten ato të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit.

Bazuar në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8/2, neni 9/1.1, pika a dhe neni 64/g, Ligjin Nr 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar me ligjin nr.178/2014, , VKM-në nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, i ndryshuar,

 

– 1 (një) Specialist i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve, pranë Sektorit të Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve;

– 1 (një) Specialist i Tatimeve dhe Taksave vendore pranë Sektorit të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave;

– 1 (një) Specialist Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Mjeteve, pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve;

– 1 (një) Specialist Kadastre në Sektorin e Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve.

 

Nuk ka kandidatë për të vazhduar proçedurën e lëvizjes paralele.

Afati i dorëzimit të dokumentave, për proçedurën e “Ngritjes në Detyrë” dhe “Pranimit në Shërbimin civil” Dhe mënyra e vlerësimit të kanditatëve ,mbeten ato të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë dhe portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit.