BASHKIA KLOS, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 8/2 e vijues të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, të nenit 14 e vijues i Ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, si dhe të nenit 5 e vijues të VKM-së 452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të policisë bashkiake”;

  • Polic në Policinë e Bashkisë Klos (1polic )

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje_Policia-bashkiake (1) Klos