BASHKIA KLOS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Klos shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionin:

  •  Përgjegjës i Sektorit të Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësis në Drejtorinë e Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë, Bashkia Klos. Kategoria e pagës III-a/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje-Pergjegjes_Sektori-Arsimit 2024 (1)